Villkor

Ansvarsförbindelse
Skulle katten under djurägarens frånvaro insjukna, kommer ovan angiven kontaktperson att underrättas, samt veterinär vid behov anlitas. CityCat fritas från allt ansvar för sjukdom samt brand-, olycksfall- och andra skador som katten kan  dra sig under ägarens frånvaro och som ej ersätts av ansvarighetsförsäkring. Ägaren/vårdnadshavaren, försäkrar att ovan lämnade uppgifter är riktiga och godkänner angiven kostnad, förbinder sig vidare att senast vid sin hemkomst erlägga uppkomna vårdkostnader jämte eventuella veterinärkostnader och medger att katten för utgöra säkerhet för dessa.

Avtalsparternas skadeståndsskyldighet och försäkringsskydd
Katt garansvarI fråga om en kattägares ansvar för skador som katten orsakat gäller lagen om tillsyn över hundar och katter (SFS 1943:459), där första paragrafen har följande lydelse: Hundar och katter skall hållas under sådan tillsyn som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter. 

Här anges hur kattägaren skall uppträda. Brister han i tillsyn över katten har han uppträtt oförsiktigt eller vårdslöst, och han är därför vållande till skador som kan uppstå. Vållande är en av grunderna skadeståndsskyldighet enligt svensk rätt. Sjätte paragrafen i lagen har följande lydelse: Skada som orsakas av katt skall ersättas av dess ägare, även om han eller hon inte har vållat skadan. 

Vad ägaren sålunda nödgas utgiva äger han söka åter av den som vållat skadan. Vad nu stadgats om ägare till katt gäller ock den som mottagit katten till underhåll eller nyttjande.Detta innebär att även om kattägaren är helt utan skuld till  skadan blir han skyldig att utge skadestånd. Denna skadeståndsskyldighet är så kallat strikt ansvar gäller även den som får längre eller kortare tid tagit hand om katten till exempel för dressyr eller jakt eller för vård under ägarens bortovaro.

Hur skyddar sig kattägaren?
Varje ansvarskännande medborgare bör teckna en Villaförsäkring eller Hemförsäkring eller någon liknande försäkring som omfattar skada som orsakats av familjens katter. Blir en kattägare skyldig att betala skadestånd kan han anlita sin försäkring och få ersättning av försäkringsbolaget för det belopp han nödgats utge i skadestånd till någon skadelidande; i förekommande fall får han förstås svara för den självrisk som gäller enligt försäkringen. Reser han bort och lämnar katten till en bekant och katten då orsakar skada (biter någon, springer omkull någon) kan kattägaren och den tillfällige vårdnadshavaren bli solidariskt ersättningsskyldiga för den skadan. Solidarisk ersättningsskyldighet innebär att den skadelidande kan vända sig till vem han vill av dessa två för att få ersättning.

A. Katt biter och skadar eller dödar annan omhändertagen katt
Här blir således ägaren till katten ansvarig. Saknar kattens ägare hemförsäkring och hans ekonomi inte klarar skadestånd, kan CityCat få betala hela skadeståndet och bolagets enda möjlighet att skydda sig är att teckna en företagarförsäkring i vilket skydd för en kattorsakad skada ingår.

B. Omhändertagen katt skadar sig själv
Som framgår av ovanstående måste det föreligga ett vållande för att ersättning skall kunna utkrävas av CityCat. Om (i ett fall som ovanstående) katten visserligen skadar sig själ men detta beror på försumlighet, till exempel genom att man inte stängt in katten på ett betryggande sätt, så blir CityCat skadeståndsskyldig. CityCat bör därför, innan man får katten i sin vård, se till att katten är liv- och veterinärvärdsförsäkrad. Om det inte föreligger vållande katten kan ha skadat sig genom en ren olyckshändelse är CityCat inte skyldig att betala ersättning för veterinärvärdskostnader eller kattens liv. Dessa kostnader får kattägaren stå för, och han kan försäkra sig mot risken genom att teckna en liv- och veterinärvårdsförsäkring.

C. Katt smiter och orsakar i samband därmed skada 
Här blir kattägaren och CityCat i regel solidariskt ansvariga. Har kattägaren en hemförsäkring så kan han utnyttja denna. Saknar kattägaren en sådan försäkring och inte har ekonomiska möjligheter att betala skadestånd kan CityCat ensamt få stå för skadeståndsbeloppet. CityCat kan och bör gardera sig mot denna risk genom att teckna företagsförsäkring eller liknande försäkring som täcker en sådan typ av skada.

D. Katt smiter och kan ej återfinnas eller återfinns död
Om vållande anses vila CityCat, t ex genom att man försummat att se till katten eller låsa in den på betryggande sätt blir bolaget skyldig att betala skadestånd till kattägaren. Föreligger inte något vållande från bolagets sida vilar ansvaret på kattägaren. Har han ingen livförsäkring för katten får han själv stå för risken. Har han livförsäkring så utbetalas ersättning från denna med avdrag för eventuell självrisk.

Liv- och veterinärvårdsförsäkring 
Tyvärr är våra fyrbenta vänner själva utsatta för sjukdomar och skador i rätt stor omfattning. Den som förlorar en katt vill ofta skaffa sig en ny och kan då ha ekonomiskt stöd av en försäkring. Man kan således teckna en försäkring på kattens liv. 

Denna försäkring utfaller om en katt dör pga. sjukdom eller skada eller måste avlivas på inrådan av veterinär, likaså om katten kommer bort. I vissa fall kan också partiell ersättning utgå. Försäkringen är oftast kombinerad med ett veterinärvårdsskydd. Kostnaderna för besök hos veterinären kan bli mycket stora. Försäkringen lämnar ersättning med hela beloppet så när som på självrisken. 

Ersättning utgår dock inte för resor och transporter och som regel inte heller för utskriven medicin. En sådan liv och veterinärvårdsförsäkring gäller även om försäkringstagaren/kattägaren tillfälligt överlämnar ansvaret för katten till exempelvis CityCat. För den enskilde kattägaren med hemförsäkring gäller att katten ingår i lösegendomen. Detta innebär bl. a att ersättning i regel utgår enligt hemförsäkringen om ex katten skulle brinna inne. 

Veterinärvårdsförsäkring är obligatorisk

Friskrivningsklausul
Det kan vara skäl att påpeka att ett CityCat inte kan friskriva sig från ansvar gentemot tredje man. Om en omhändertagen katt smiter och kanske vållar en trafikskada eller biter någon person utanför kattpensionatet är en eventuell friskrivningsklausul utan verkan. Detta innebär att bolaget och kattägaren trots friskivningsklausulen är solidariskt skadeståndsskyldiga gentemot den skadelidande.

Slutsats
Den enskilde kattägaren bör se till dels att han har en hemförsäkring och dels att katten är liv- och veterinärvårdsförsäkrad. CityCat bör se till att inneha en företagsförsäkring som täcker ansvar för skador som orsakas av mottagna katter. Bolaget bör dessutom se till att de katter som tas emot är liv- och veterinärvårdsförsäkrad till betryggande belopp.